พุทธวจนแกลลอรี่ พุทธวจน ชวนม่วนธรรม

 

อานนท์ !  พวกเธอทั้งหลาย จงมีตนเป็นประทีป
มีตนเป็นสรณะ อย่าเอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเลย;
จงมีธรรมเป็นประทีป  มีธรรมเป็นสรณะ
อย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะเลย.
มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๑๗/๗๔๐.
 
พุทธวจน แกลลอรี่ ยินดีต้อนรับ, ผู้ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแผ่ พุทธวจน คือธรรมและวินัยที่ออกจากพระโอษฐ์พระตถาคต.

. Do not hesitate to contact us to get more information. We are happy to support you.

You can visit us at ศรีสมไทย ต.ในเมือง อ.เมือง, อุบลราชธานี

สนับสนุนเว็บไซต์ และ วิทยุออนไลน์ พุทธวจน"ชวนม่วนธรรม"

ชื่อบัญชี นพดล ลือประเสริฐชัย ธนาคารไทยพาณิชย์

เลขที่ 205-205-9099

พระสูต update 1Feb 2014

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>